10. СУ „Теодор Траянов“ със спечелен проект по програмата Еразъм +

10. СУ „Теодор Траянов“ със спечелен проект по програмата Еразъм +

10. СУ „Теодор Траянов“ спечели проект по Програма Еразъм + „СТЕМ ЕН“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000146975. Предвидените мобилности и избраните обучения целят подобряване на компетенциите на преподавателите в 10. СУ в областта на STEM дисциплините, както и насърчаване използването на нови технологии и иновативни подходи в обучението, с цел мотивиране на учениците за прилагане на усвоените знания в практиката.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

10. СУ „Теодор Траянов“ кандидатства и е одобрено за Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Национални програми

Национални програми

 • 1. Национална програма „Без свободен час“ – модул „Без свободен час в училище“. Цел на програмата: Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание от учениците чрез осигуряване на заместващи учители.
 • 2. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“:
  Цел на програмата: Да бъдат обучени можещи, знаещи и подготвени за добра бъдеща реализация ученици, развили качества и умения, необходими за динамичната и технологична среда на XXI век.
 • 3. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 • 4. Национална програма „ИКТ – Средства за електронен дневник”
 • 5. Национална програма „ИКТ – Средства за Интернет свързаност”
 • 6. Национална програма „ИКТ – Кандидатстване за средства за доизграждане на безжични локални мрежи (Wi-Fi)“
 • 7. Извънкласни дейности (клубове за занимания по интереси) съглaсно Наредба за приобщаващото образование
 • 8. Схеми „Училищен плод“ и “Училищно мляко“ към Държавен фонд „Земеделие“
 • 9. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“
 • 10. Национална програма „България – образователни маршрути“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).