Час по Физическо възпитание и спорт

Във връзка със спечелен проект за “Развитие на физическото възпитание и спорта” към Столична община, ученици от 10. СУ “Теодор Траянов” проведоха час по Физическо възпитание и спорт, по време на който се запознаха с правилата на бадминтона и новата игра „Народна топка / Dodgeball“. Те с ентусиазъм участваха в игрите под ръководството на Румяна Лучкова, Ким Рейки и Дани Готев.

Лаленце се люлее ………

В навечерието на светлите Великденски празници живи цветя огласиха с песни  10.СУ „Траянов Траянов“. Лазарки от клуба за извънкласни дейности „Историята в киното и в традициите“, в пъстри национални носии, преминаха с ритуални танци през училищната сграда. Не пропуснаха нито една стая. Благословиха за здраве, берекет и успехи  малки и големи. Най-щастливи бяха най-малките ученици на училището. Възторжените им погледи отразяваха красотата на българските национални традиции. Докато се живи традициите и песни огласят класните стаи, ще я има България!

Час по Конституция

На 16 април 2019 год., в тържествена обстановка, учениците от 10. СУ „Теодор Траянов“ проведоха своя Урок по Конституция. С презентации, проекти и викторина отбелязаха 140 годишнината от създаването на Търновската конституция. Възпитаниците на 10. СУ получиха  безценен урок по гражданско образование. Почувстваха ентусиазма на първите законодатели в модерната българска история. Проследиха трудния път на изграждане на демократичното общество от зората на българската държавност до днес. Разбраха своята отговорност като бъдещи защитници на народовластието и конституционализма.

Прием на ученици в V клас – 2019/2020г.

За учебната 2019/2020 година 10. СУ „Теодор Траянов“ осъществява прием на ученици в V клас:

  • 3 паралелки по 26 ученици
  • Избираеми учебни предмети:

– Български език и литература и  Руски език

– Математика и Информационни технологии

– Природни науки

 

  • Заявления се подават от родителя (настойника) на ученика от 01.06.2019г. до 14.06.2019 год.

 

Покана за събрание на Училищно настоятелство “УСПЕХ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

На основание чл. 23 от Устава, Управителния съвет на „Училищно настоятелство „Успех“ при 10. СУ „Теодор Траянов“, свиква Общо събрание на 30.04.2019 г. /вторник/ от 18:00 ч. в София, в сградата на 10. СУ „Т. Траянов“ на ул. „Методи Андонов“ № 1 – II етаж, учителска стая, при следния Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на настоятелството до 01.01.2019 г.
  2. Приемане и освобождаване на членове на сдружението.
  3. Избор на нов управителен съвет.
  4. Разни.

Ако към 18:30 ч. няма необходимия кворум за провеждане на събранието, то се отлага с един час и ще се проведе на същата дата от 19:00 ч. на посочения адрес колкото и членове се съберат. Приетите решения на това събрание са задължителни за всички членове на сдружението.

 

Всеки член на Общото събрание може да представлява до трима други членове чрез индивидуално ПЪЛНОМОЩНО, собственоръчно подписано от Упълномощителят.

 

 

Дата 26.03.2019 г.                                                 От УС на настоятелството.

Ден на водата

 

Световният ден на водата – 22 март се отбелязва всяка година, за да се фокусира вниманието на обществото върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година избраната тема е „Вода за всички “, в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Днес милиарди хора по света все още са лишени от достъп до питейна вода и ежедневно се борят за своето оцеляване и развитие.

Замърсяването е все по-сериозна заплаха за качеството на водните ресурси. Човешката дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история. Като резултат количеството питейна вода е значително намаляло. Изчислено е, че все още 1,1 милиарда души по света нямат достъп до подобрено водоснабдяване и над 2,5 милиарда души в света живеят без подходяща канализация.

Учениците от 10. СУ „Теодор Траянов“ се включиха в отбелязването на Деня на водата за поредна година чрез изработването на постери и рисунки. Проектите  бяха изложени във фоайето на училището.

Презентацията „Вода за всички!” бе представена на учениците в час на класа. От нея  те научиха любопитни и интересни факти за недостига на питейна вода.

Чрез инициираните мероприятия смятаме, че допринесохме за популяризиране на Световния ден на водата сред учениците. Поставихме акцента върху обединяване на усилията за пестене на водата.

Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всички!