Електронен дневник

Уважаеми родители,
10 СУ „Теодор Траянов“ има функциониращ електронен дневник.
Тези от Вас, които не са се регистрирали, могат да го направят на адрес https://www.shkolo.bg/registracia/.
За въпроси и съдействие се обръщайте към класните ръководители!

СЪОБЩЕНИЕ

Тържественото откриване на учебната 2017/2018 год. ще започне в 10:00 ч. на 15.09.2017 год. Учениците трябва да бъдат в училищния двор в 9:30 ч.

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Определения:

Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.

Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Задължение за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето:

Това задължение има всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, като това лице е длъжно незабавно да уведоми дирекция “Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи, т.е. достатъчно е алтернативното уведомяване и на една от тези институции. Това задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето, при постъпване на сигнал в Държавната агенция за закрила на детето, че дете се нуждае от закрила, председателят й го препраща незабавно в отдел “Закрила на детето” в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето за извършване на социално проучване и предприемане на мерки за закрила.

Действия на образователната институция при инцидент или проява на насилие между ученици и върху ученици

 1. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие:

1.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или друго травматично събитие.

 1. Приоритетна грижа за здравето на всички ученици, участници в инцидента или насилието.
  • Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, сигнализира незабавно медицинското лице в училище, за установяване нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска помощ. /Медицинското лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при нужда, след което описва състоянието, интервенцията и причината за нея в медицинския журнал/.
 2. Незабавно се сигнализира за случилото се:
  • директорът на образователната институция и класният ръководител;
  • родителите /настойниците, попечителите, други лица, при които детето е настанено като мярка за закрила на детето/ на учениците – пострадали от насилие или инцидент и тези, които са упражнили такъв.
  • Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Компетентна да предприеме мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на детето, това е адресът, на който детето пребивава. В случай на по-голяма оперативност и спешност може да се сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на училището по телефон, факс, електронна поща /данни за телефони, факс, електронна поща на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна са поместени на сайта на Агенцията за социално подпомагане /asp.government.bg/. До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и писмено до ДСП.
  • При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на насилие може да се подаде на Националната телефонна линия за деца 116 111 към Държавната агенция за закрила на детето, която е с национално покритие, денонощна и безплатна. Сигнал може да бъде подаден до Държавната агенция за закрила на детето и устно на телефон /централа/ 02/933 90 10, 02/933 90 11, факс 02/980 24 15, по електронна поща на e-mail: sacp.government.bg, в звеното за административно обслужване – приемна, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2. Данни за териториалните поделения на Държавната агенция за закрила на детето, до които може да се подаде сигнал, са налични на официалната електронна страница sacp.government.bg.
  • Органите на МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен работник/
 3. При нужда от Кризисна интервенция: В случай на травматично /кризисно/ събитие, настъпило за група ученици, вследствие на участие или присъствие на инцидента или упражнено насилие, водещо до риск от увреждане на физическото или психическо здраве, е възможно да се сезира Държавната агенция за закрила на детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция. Данни за телефони, факс и електронен адрес на Агенцията са налични в сайта на ДАЗД /посочени и в т. 3.4/. Кризисна интервенция може да се осъществи и от Министерството на образованието и науката – от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, както и от психолози, работещи в социални услуги на територията на населеното място, в което е ситуирано училището, с активното действие и съдействие на дирекция „Социално подпомагане“, в качеството й на орган за закрила на детето на местно ниво.
 4. Регистрация на инцидента или проявата на насилие: В тези случаи от страна на училищното ръководство се предприемат приоритетни и спешни мерки в грижа за здравето на ученика/учениците и сигнализиране на заинтересованите страни – родители, директор на училище, дирекция „Социално подпомагане“, след което случаят се регистрира в Регистър, създаден във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз. Обособява се досие, в което се прилагат писмените обяснения на служители, очевидци на случилото се, опис на хронологично предприетите действия и постигнати резултати в опазване на физическото и психическо здраве на децата – участници в инцидента и/или проявата на насилие. В случай на насилие задължително се предприемат и действия по разработения алгоритъм към Механизма за противодействие на училищния тормоз.
 5. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от страна на служител в образователната институция – директорът на образователната институция предприема незабавни действия за проверка на фактите и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за резултатите, който представя на вниманието на началника на съответното регионално управление на образованието и на органите на МВР.
 6. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инициденти и прояви на насилие – задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на заседение на екипа, създадан във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз във всяка образователна институция, с участието на социални работници от отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за анализ на случилото се и причините, които са го породили, както и планиране на мерки и действия, изпълнението на които ще доведат до трайно намаляване на случаите на насилие между деца, ученици и върху тях, и до снижаване на броя на инцидентите.
 7. Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за подкрепа на екипа за справяне със създалата се ситуация и минимизиране на рисковете, както и предотвратяване на ескалиране на напрежението. Информация за доставчиците на социални услуги може да бъде получена от официалната електронна страница на ДАЗД /секция „Лицензиране“ – подменю „Регистри“ – „Регистър на издадените лицензи“, или на посочения в т. 3.4. телефон за връзка, както и от отделите за закрила на детето, за наличните социални услуги на територията на всяка община.

 

 

 

 

 

Списък с учебници

Списък с учебници – 9 клас

Задължителна подготовка – учебната 2017/2018 година

 

ПредметАвториИздателство
1.Български езикТатяна Ангелова,

Петя Костадинова,

Анета Кичукова

„Просвета“
2.ЛитератураВиолета Герджикова, Аделина Ангушева, Маргарет Димитрова„Просвета“
3.Английски езикGateway A2 Student’s Book„MacMillan“
4.Руски езикГоризонт – 1„Велес“
5.МатематикаЧавдар Лозанов,

Теодоси Витанов,

Петър Недевски

„Анубис“
6.Информационни технологииИвайло Иванов„Нова звезда“
7.История и цивилизацияпроф. Андрей Пантев

и колектив

„Просвета“
8.География и икономикаНено Димов,

Люсила Цанкова,

Емилия Лазарова

„Просвета“
9.Биология и здравно образованиеДоц. М. Шишиньова,

Р. Димков,

М. Оджакова,

Ир. Враджалиева,

Л. Банчева

„Анубис“
10.Химия и опазване на околната средаПавлова„Педагог 6“
11.Физика и астрономияМаксим Максимов,

Г. Христакудис

„Булвест 2000“
12.Психология и логикаПсихология – Столя Стоицева

Логика – Ана Бешкова, Лидия Лазарова

„Просвета“

 

„Просвета“

13.Изобразително изкуствоДраган Немцов,

Чавдар Попов

„Булвест 2000“

 

Списък с учебници – 10 клас

Задължителна подготовка – учебната 2017/2018 година

 

ПредметАвториИздателство
1.Български езикТатяна Ангелова,

Петя Костадинова,

Анета Кичукова

„Просвета“
2.ЛитератураАлександър Шурбанов, Николай Звезданов, Николай Чернокожев„Просвета“
3.Английски езикNew Headway, Pre-Intermediate, 4-th edition„Oxford UP“
4.Руски езикГоризонт – 3„Велес“
5.МатематикаЧавдар Лозанов,

Теодоси Витанов,

Петър Недевски

„Анубис“
6.Информационни технологииИвайло Иванов„Нова звезда“
7.История и цивилизацияХристина Мирчева

и колектив

„Анубис“
8.География и икономикаНено Димов,

Люсила Цанкова,

Емилия Лазарова,

Христо Ганев

„Просвета“
9.Биология и здравно образованиеДоц. М. Шишиньова,

Р. Димков,

М. Оджакова,

Ир. Враджалиева,

Л. Банчева

„Анубис“
10.Химия и опазване на околната средаГеорги Нейков,

Стефан Караиванов

„Булвест 2000“
11.Физика и астрономияМаксим Максимов,

Г. Христакудис

„Булвест 2000“
12.Етика и правоСергей Герджиков„Екстрем“
13.Изобразително изкуствоДраган Немцов,

Чавдар Попов

„Булвест 2000“

 

 

Списък с учебници – 11 клас

Задължителна подготовка – учебната 2017/2018 година

 

 

ПредметАвториИздателство
1.Български езикТатяна Ангелова,

Петя Костадинова,

Анета Кичукова

„Просвета“
2.ЛитератураИнна Пелева,

Албена Хранова

„Просвета“
3.Английски езикGateway B1 Student’s Book„MacMillan“
4.МатематикаЧавдар Лозанов,

Теодоси Витанов,

Петър Недевски

„Анубис“
5.Информационни технологииПетя Чолакова,

Мариана Дербатова

„Просвета“
6.История и цивилизацияпроф. Васил Гюзелев

и колектив

„Просвета“
7.География и икономикаНено Димов,

Петър Стоянов,

Христо Ганев,

Златка Пиронкова,

Емилия Лазарова

„Просвета“
8.Физика и астрономияМаксим Максимов,

Г. Христакудис

учебник от 10-ти клас

„Булвест 2000“
9.ФилософияИван Колев„Просвета“
10.Изобразително изкуствоДраган Немцов,

Чавдар Попов,

Румен Захариев

„Булвест 2000“

 

 

Списък с учебници – 12 клас

Задължителна подготовка – учебната 2017/2018 година

 

 

ПредметАвториИздателство
1.Български езикТатяна Ангелова,

Петя Костадинова,

Анета Кичукова

„Просвета“
2.ЛитератураИнна Пелева,

Албена Хранова

„Просвета“
3.Английски езикNew Headway, Pre-Intermediate, 4-th edition„Oxford UP“
4.МатематикаЧавдар Лозанов,

Теодоси Витанов,

Петър Недевски

„Анубис“
5.Информационни технологииЕлектронен учебникЕлектронен учебник
6.История и цивилизацияАлександър Кертин„Просвета“
8.Физика и астрономияМаксим Максимов,

Г. Христакудис

учебник от 10-ти клас

„Булвест 2000“
9.Свят и личностМайя Грекова„Просвета“
10.Изобразително изкуствоДраган Немцов,

Чавдар Попов,

Румен Захариев

„Булвест 2000“

 

 

 

Свободни места за второ класиране

10 СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“

След приключване на първи етап на класиране и съгласно Протокол № 2 на комисията за прием на ученици в ПГ -5г, ПГ-6г. и I клас за учебната 2017/2018г., 10 СУ „Теодор Траянов“ обявява следните свободни места:

1. Подготвителна група 5 годишни – 4 свободни места.
2. Подготвителна група 6 годишни – 10 свободни места.
3. Първи клас – 14 свободни места.

В класирането за втори етап могат да участват, както подалите заявления до момента, така и новопостъпили заявления в рамките на определения срок. ( 09.06.2017г. – 12.06.2017г.)

ДИРЕКТОР: /п/
/Н.Филипова/

error: Content is protected !!