10. СУ „Теодор Траянов“ със спечелен проект по програмата Еразъм +

10. СУ „Теодор Траянов“ спечели проект по Програма Еразъм + „СТЕМ ЕН“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000146975. Предвидените мобилности и избраните обучения целят подобряване на компетенциите на преподавателите в 10. СУ в областта на STEM дисциплините, както и насърчаване използването на нови технологии и иновативни подходи в обучението, с цел мотивиране на учениците за прилагане на усвоените знания в практиката.