Свободни места за ученици за учебната 2019/2020 година

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Първи клас – 2 места
Четвърти клас – 3 места
Седми клас – 4 места
Осми клас – 3 места
Единадесети клас – 3 места
Дванадесети клас – 5 места