Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.