Изберете страница

Програма

I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

VII клас

VIII клас

IX клас

XII клас

1а клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Български език
и литература
Български език и литература Математика Музика Физическо
възпитание и спорт
ВТОРНИК Родинознание Български език и литература Математика Технологии и
предприемачество
 
СРЯДА Български език и литература Български език и литература Математика Музика  
ЧЕТВЪРТЪК Български език
и литература
Български език и литература Математика Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
ПЕТЪК Английски език
ИУЧ
Физическо
възпитание и
спорт

Български език и литература ИУЧ

Математика ИУЧ  
1б клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Български език
и литература
Български език
и литература
Математика Музика  
ВТОРНИК Английски език
ИУЧ
Български език
и литература
Физическо
възпитание и
спорт
Математика  
СРЯДА Български език
и литература
Български език и литература Математика Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Физическо
възпитание и
спорт
Математика Музика
ПЕТЪК Родинознание Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Технологии и предприемачество  
1в клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Физическо
възпитание и
спорт
Български език и литература Български език и литература Математика  
ВТОРНИК Български език и литература Български език и
литература
Музика Математика  
СРЯДА Родинознание Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Математика Английски език
ИУЧ
Технологии и
предприемачество
 
ПЕТЪК Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Музика Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
1г клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език и литература Математика Музика  
ВТОРНИК Физическо
възпитание и
спорт
Родинознание Български език и литература Български език и
литература
Математика
СРЯДА Български език и литература Български език и литература Математика Музика  
ЧЕТВЪРТЪК Български език
и литература
Математика Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
 
ПЕТЪК Физическо
възпитание и спорт
Български език и
литература ИУЧ
Математика ИУЧ Английски език
ИУЧ
Технологии и
предприемачество
2а клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Български език
и литература
Български език и литература Математика Музика  
ВТОРНИК Български език
и литература
Физическо
възпитание и
спорт
Математика Английски език  
СРЯДА Околен свят Български език
и литература
Български език и
литература
Математика Изобразително
изкуство
ЧЕТВЪРТЪК Физическо
възпитание и
спорт
Математика Български език и
литература
Български език
и литература
Музика
ПЕТЪК Английски език Български език
и литература
ИУЧ
Математика ИУЧ Математика ИУЧ Технологии и
предприемачество
2б клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Английски език Български език и литература Български език
и литература
Математика Музика
ВТОРНИК Български език
и литература
Математика Английски език Физическо
възпитание и
спорт
 
СРЯДА Околен свят Български език и литература Български език
и литература
Математика Изобразително
изкуство
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Математикa Физическо
възпитание и
спорт
Технологии и
предприемачество
ПЕТЪК Български език
и литература
ИУЧ
Математика ИУЧ Математика ИУЧ Музика  
2в клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Български език и
литература
Физическо
възпитание и
спорт
Изобразително
изкуство
Български език и литература  Математика
ВТОРНИК Околен свят Български език и
литература
Английски език Математика Музика
СРЯДА Български език и
литература
Английски език Физическо
възпитание и
спорт
Математика  
ЧЕТВЪРТЪК Български език и
литература
Български език и литература Математика Музика Български език
и литература
ПЕТЪК Български език и литература ИУЧ Математика
ИУЧ
Математика ИУЧ Технологии и
предприемачество
 
2г клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Математика Български език и литература Български език и литература Изобразително
изкуство
Музика
ВТОРНИК Околен свят Физическо
възпитание и
спорт
Български език и литература Математика Английски език
СРЯДА Физическо
възпитание и
спорт
Български език и
литература
Български език и литература Математика  
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Математика Музика Английски език
ПЕТЪК Математика ИУЧ Математика ИУЧ Английски език Български език и
литература ИУЧ
Технологии и
предприемачество
3а клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Български език
и литература
Български език и литература Математика Музика Компютърно моделиране  
ВТОРНИК Български език
и литература
Физическо възпитание и спорт Математика Технологии и
предприемачество
Английски език  
СРЯДА Човекът и
обществото
Английски език Български език и
литература
Български език и литература Физическо
възпитание и спорт
Математика
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и
природата
Български език и литература Български език и литература Физическо
възпитание и
спорт
Английски език  
ПЕТЪК Човекът и
обществото
Български език и
литература
ИУЧ
Математика ИУЧ Математика ИУЧ Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
3б клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и обществото Математика Физическо
възпитание и
спорт
Български език
и литература
Български език
и литература
Английски език
ВТОРНИК Математика Технологии и
предприемачество
Физическо
възпитание и
спорт
Български език
и литература
Български език
и литература
Изобразително
изкуство
СРЯДА Човекът и
природата
Български език и литература Компютърно
моделиране
Музика Английски език  
ЧЕТВЪРТЪК Български
език и литература
Български език и литература Математика Изобразително
изкуство
Английски език  
ПЕТЪК Човекът и обществото Математика ИУЧ Математика ИУЧ Физическо
възпитание и
спорт
Български език
и литература
ИУЧ
 

 

3в клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и обществото Английски език Български
език и
литература
Физическо
възпитание и
спорт
   
ВТОРНИК Английски език Математика Технологии и
предприемачество
Български език
и литература
Български език
и литература
Музика
СРЯДА Човекът и
природата
Физическо
възпитание и
спорт
Математика Компютърно моделиране Български език и литература Български език
и литература
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и
обществото
Български
език и литература
Български език и литература Математика Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
ПЕТЪК Български език
и литература
ИУЧ
Физическо
възпитание и
спорт
Английски език Математика ИУЧ Математика ИУЧ  

 

3г клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и
природата
Математика Български език и
литература
Български език и
литература
Физическо
възпитание и
спор
Музика
ВТОРНИК Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Математика Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
СРЯДА Български
език и
литература
Български език и литература Английски език Физическо
възпитание и
спорт
Математика  
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и
обществото
Компютърно
моделиране
Английски език Български език и
литература
Физическо
възпитание и
спорт
 
ПЕТЪК Математика
ИУЧ
Математика ИУЧ Технологии и
предприемачество
Английски език Физическо
възпитание и
спорт
 

 

3д клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Математика Физическо
възпитание и
спорт
Български
език и литература
Български
език и литература
Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
ВТОРНИК Технологии и
предприемачество
Човекът и
обществото
Български език и литература Български
език и литература
Математика Изобразително
изкуство
СРЯДА Човекът и
природата
Български
език и
литература
Физическо
възпитание и
спорт
Математика Английски език  
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и
обществото
Английски
език
Физическо
възпитание и
спорт
Български език и
литература
Български език
и литература
 
ПЕТЪК Математика
ИУЧ
Математика
ИУЧ
Компютърно
моделиране
Музика Български език
и литература
ИУЧ
Английски език

 

4а клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и
природата
Български
език и литература
Математика Английски език Музика Компютърно моделиране
ВТОРНИК Човекът и обществото Български език и литература Български език
и литература
Физическо
възпитание и спорт
Математика  
СРЯДА Човекът и
природата
Български
език и литература
Български език
и литература
Технологии и
предприемачество
Математика  
ЧЕТВЪРТЪК Математика Физическо
възпитание и спорт
Английски език Български език
и литература
Български език и литература Музика
ПЕТЪК Български
език и
литература ИУЧ
Математика ИУЧ Математика ИУЧ Изобразително
изкуство
Английски език  
4б клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и
природата
Компютърно
моделиране
Английски език Български език
и литература
Математика Музика
ВТОРНИК Човекът и
обществото
Български език и литература Български език
и литература
Математика Физическо
възпитание и спорт
 
СРЯДА Английски език Математика Технологии и
предприемачество
Български език и литература Български език
и литература
 
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и природата Български език и
литература
Български език
и литература
Математика Музика  
ПЕТЪК Физическо
възпитание и
спорт
Математика ИУЧ Математика ИУЧ Английски език Български език
и литература ИУЧ
Изобразително
изкуство

 

4в клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и
природата
Български език
и литература
Български език
и литература
Математика Английски език Музика
ВТОРНИК Физическо
възпитание и
спорт
Български език и литература Български език и литература Математика Музика Компютърно
моделиране
СРЯДА Човекът и
обществото
Математика Английски език Български език
и литература
Изобразително
изкуство
 
ЧЕТВЪРТЪК Физическо
възпитание и
спорт
Български език и литература Български език
и литература
Английски език Математика  
ПЕТЪК Човекът и природата Технологии и
предприемачество
Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика
ИУЧ
 

 

4г клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и
природата
Английски
език
Български език
и литература
Български
език и литература
Математика Музика
ВТОРНИК Човекът и
обществото
Български
език и
литература
Български език
и литература
Математика Музика  
СРЯДА Физическо
възпитание и
спорт
Технологии и
предприемачество
Математика Английски език Български език
и литература
Български език
и литература
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и
природата
Английски език Математика Български език и литература Изобразително
изкуство
 
ПЕТЪК Математика ИУЧ Математика ИУЧ Физическо
възпитание и спорт
Компютърно моделиране Български език
и литература
ИУЧ
 

 

5а клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК История и
цивилизации
История и
цивилизации
Български
език и
литература
Български
език и
литература
Математика Математика Музика
ВТОРНИК Компютърно
моделиране и ИТ
Физическо
възпитание и
спорт
Английски
език
Английски
език
Технологии и
предприемачест
во
Технологии и
предприемачест
во
СРЯДА География и
икономика
География и
икономика
Човекът и
природата
Човекът и
природата
Математика Музика
ЧЕТВЪРТЪК Английски
език
Български език
и литература
Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Математика
ПЕТЪК Човекът и
природата ИУЧ
Човекът и
природата ИУЧ
Човекът и
природата
ИУЧ
Физическо
възпитание и
спорт
Български език
и литература
Български език
и литература

 

5б клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Математика Математика История и
цивилизации
История и
цивилизации
Френски език ИУЧ
ВТОРНИК Български
език и
литература
Български
език и
литература
Физическо
възпитание и
спорт
Компютърно
моделиране и
ИТ
Български
език и
литература
Български език и литература
СРЯДА Изобразително изкуство Изобразително изкуство Човекът и
природата
Човекът и
природата
Испански език
ИУЧ
Испански език
ИУЧ
ЧЕТВЪРТЪК Технологии и
предприемачес
тво
Технологии и
предприемачес
тво
География и
икономика
География и
икономика
Български език
и литература
Български език
и литература
Математика
ПЕТЪК Музика Физическо
възпитание и
спорт
Математика Математика Английски език Английски език

 

5в клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Английски
език
Английски
език
Физическо
възпитание и
спорт
Човекът и
природата
Човекът и
природата
Технологии и
предприемаче
ство
ВТОРНИК История и цивилизации История и цивилизации Математика Математика Физическо
възпитание и
спорт
Музика
СРЯДА Математика Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
ЧЕТВЪРТЪК Английски
език
Музика Български
език и
литература
Компютърно
моделиране и
ИТ
Компютърно
моделиране и
ИТ
Физическо
възпитание и
спорт
Български
език и
литература
ИУЧ
ПЕТЪК География и
икономика
Човекът и
природата
Български
език и
литература
Български език
и литература
Математика
ИУЧ
Математика
ИУЧ
5г клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език
и литература
Музика Физическо
възпитание и
спорт
История и цивилизации История и цивилизации
ВТОРНИК География и
икономика
Компютърно
моделиране и
ИТ
Компютърно
моделиране и
ИТ
Български
език и
литература
Човекът и
природата
Човекът и
природата
СРЯДА Музика Български език и литература Български
език и
литература
Английски език Английски
език
Математика Математика
ЧЕТВЪРТЪК Компютърно
моделиране и
ИТ
Физическо
възпитание и
спорт
Математика Математика Технологии и
предприемачес
тво
Човекът и
природата
ПЕТЪК Математика
ИУЧ
Математика
ИУЧ
Английски
език
Физическо
възпитание и
спорт
Изобразително
изкуство
Изобразително изкуство

 

 

6а клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Физическо
възпитание и
спорт
Музика Човекът и
природата
Човекът и
природата
Български език и литература Български език и литература
ВТОРНИК Английски
език
Английски
език
География и
икономика
География и икономика Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
СРЯДА Български
език и
литература
Български
език и
литература
ИУЧ
Математика Математика Технологии и
предприемачест
во
Физическо
възпитание и
спорт
ЧЕТВЪРТЪК Български
език и
литература
Български
език и
литература
Музика Физическо
възпитание и
спорт
Математика Математика
ПЕТЪК История и
цивилизации
История и
цивилизации
Английски
език
Математика
ИУЧ
Математика
ИУЧ
Информационни
технологии
6б клас
1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Български
език и
литература
Физическо
възпитание и
спорт
Математика Математика Технологии и
предприемачество
ВТОРНИК Изобразително изкуство Изобразително изкуство Човекът и
природата
Човекът и
природата
Български
език и
литература
Български
език и
литература
СРЯДА Информационни технологии Физическо
възпитание и
спорт
География и
икономика
Музика История и
цивилизации
История и
цивилизации
ЧЕТВЪРТЪК Английски
език
Английски език Физическо
възпитание и
спорт
Музика Френски език
ИУЧ
Френски език
ИУЧ
Френски език
ИУЧ
ПЕТЪК Български
език и
литература
Български
език и
литература
География и
икономика
Английски език Математика Математика
6в клас
1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Технологии и
предприемачество
Технологии и
предприемачество
Български
език и
литература
Български
език и
литература
Математика Математика
ВТОРНИК Математика Математика Български език и литература Български
език и
литература
Човекът и
природата
Човекът и
природата
СРЯДА Английски
език
Английски
език
Физическо
възпитание и
спорт
География и
икономика
Музика Информационни
технологии
Информационни технологии
ИУЧ
ЧЕТВЪРТЪК История и
цивилизации
История и
цивилизации
Английски
език
Английски
език
Математика
ИУЧ
Човекът и
природата
ПЕТЪК Български
език и
литература
Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо
възпитание и
спорт

 

 

 

6г клас
1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и
природата
Човекът и
природата
Технологии и
предприемачес
тво
Технологии и
предприемачес
тво
Български
език и
литература
География и
икономика
ВТОРНИК Български
език и
литература
Български
език и
литература
Математика Математика Музика Физическо
възпитание и
спторт
СРЯДА Английски
език
Английски
език
Български
език и
литература
Български
език и
литература
Човекът и
природата
ИУЧ
Човекът и
природата
ИУЧ
ЧЕТВЪРТЪК Изобразителн
о изкуство
Изобразителн
о изкуство
Математика Математика Музика Информацион
ни технологии
ПЕТЪК Английски
език
Английски
език
Физическо
възпитание и
спорт
Човекът и
природата
История и
цивилизации
История и
цивилизации
7а клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Физика и
астрономия
Български език и литература Физическо
възпитание и
спорт
География и
икономика
География и
икономика
Музика  
ВТОРНИК Английски език Английски език Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
Български език
и литература
Български
език и
литература
 
СРЯДА История и
цивилизации
История и
цивилизации
Математика Математика Физическо
възпитание и
спорт
Руски език
ИУЧ
Руски език
ИУЧ
ЧЕТВЪРТЪК Математика Математика Биология и ЗО Биология и ЗО Български език
и литература
ИУЧ
Технологии и
предприемачество
Информационни
технологии
ПЕТЪК Химия и ООС Български
език и
литература
Български
език и
литература
Английски
език
Физика и
астрономия
Математика  
7б клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Български
език и
литература
Физическо
възпитание и спорт
Химия и ООС Информационни
технологии
ИУЧ
Английски език Английски
език
История и
цивилизации
ВТОРНИК Физика и
астрономия
Физика и
астрономия
Английски
език
Физическо
възпитание и
спорт
Математика Математика  
СРЯДА Биология и ЗО Биология и ЗО Български
език и
литература
Български
език и
литература
Изобразително изкуство Изобразително
изкуство
История и
цивилизации
ЧЕТВЪРТЪК Математика Математика Български
език и
литература
Български
език и
литература
География и
икономика
География и
икономика
 
ПЕТЪК Технологии и
предприемачество
Информационни технологии Математика ИУЧ Математика ИУЧ Музика    

 

7в клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК География и
икономика
Химия и ООС География и
икономика
Физическо
възпитание и
спорт
Изобразително
изкуство
Изобразително
изкуство
 
ВТОРНИК Физическо
възпитание и
спорт
Музика Физика и
астрономия
Физика и
астрономия
Информацион
ни технологии
Математика
ИУЧ
 
СРЯДА Математика Математика История и
цивилизации
История и
цивилизации
Български
език и
литература
Български
език и
литература
 
ЧЕТВЪРТЪК Биология и ЗО Биология и ЗО Английски
език
Английски
език
Биология и ЗО
ИУЧ
Български
език и
литература
Български
език и
литература
ПЕТЪК Математика Математика Химия и ООС
ИУЧ
Български
език и
литература
Английски език Технологии и
предприемачес
тво
 

 

8а клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Английски език Английски
език
Английски
език
Математика Физическо
възпитание и
спорт
Химия и ООС  
ВТОРНИК Биология и ЗО Биология и
ЗО
Философия Английски език Английски език Английски език  
СРЯДА Физика и
астрономия
Български
език и
литература
Английски език Английски език Английски език Математика Математика
ЧЕТВЪРТЪК География и
икономика
ИУЧ
География и икономика История и
цивилизации
История и
цивилизации
Физическо
възпитание и
спорт
Музика  
ПЕТЪК Информационни технологии Английски
език
Английски език Български език и литература Български език и литература Български
език и
литература
Английски
език
8б клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Информационни технологии Английски
език
Английски
език
Английски
език
Математика Български
език и
литература
 
ВТОРНИК Английски
език
Английски
език
История и
цивилизации
История и
цивилизации
Математика География и
икономика
 
СРЯДА Английски
език
Английски
език
Музика Физическо
възпитание и
спорт
Математика Физика и
астрономия
Биология и ЗО
ЧЕТВЪРТЪК Философия Английски
език
Английски
език
Английски
език
Български
език и
литература
Български
език и
литература
Химия и ООС
ПЕТЪК Английски
език
Английски
език
Български
език и
литература
Химия и ООС
ИУЧ
Физическо
възпитание и
спорт
Биология и ЗО  
9а клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Музика Български език
и литература
Математика Английски
език
Английски
език
Физическо
възпитание и
спорт
 
ВТОРНИК Математика Математика Български език
и литература
Български език
и литература
Английски
език
Английски
език
 
СРЯДА Физическо
възпитание и
спорт
Физика и
астрономия
Английски език Английски език География и
икономика
География и
икономика
ИУЧ
 
ЧЕТВЪРТЪК Химия и ООС Химия и ООС Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Философия История и
цивилизации
История и
цивилизации
ПЕТЪК Философия
ИУЧ
Философия
ИУЧ
Руски език Руски език Биология и ЗО Английски
език ИУЧ
Информационни
технологии

 

10а клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Математика Математика Български
език и
литература
Български
език и
литература
Биология и
ЗО
Биология и ЗО  
ВТОРНИК Философия Философия Английски
език
Английски
език
История и
цивилизации
История и
цивилизацции
Информацион
ни технологии
СРЯДА Български
език и
литература
Философия
ИУЧ
Философия
ИУЧ
Философия
ИУЧ
Физика и
астрономия
Физическо
възпитание и
спорт
Изобразително
изкуство
ЧЕТВЪРТЪК Български
език и
литература
ИУЧ
Български език
и литература
ИУЧ
Химия и ООС Химия и ООС Физика и
астрономия
Физическо
възпитание и
спорт
География и
икономика
ПЕТЪК Руски език Руски език История и
цивилизации
История и
цивилизации
География и
икономика
География и
икономика
ИУЧ