Прием в 1 клас

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПГ и от I до IV клас от 8.00 до 18.00 часа

 

I. За учебната 20013/2014г. да бъдат сформирани:

Две паралелки в 1 клас с целодневно обучение по първи вариант (редовни часове до обяд и работа в ПИГ следобяд.)

II. График на дейностите:

1.Подаване на заявление по образец в срок до 31.05.2013г.

2. Обявяване на списък с класираните ученици в срок до 04.06.20013г.

3. Записване на класираните ученици 05-07.06.2013г.

4. Обявяване на незаетите места в срок до 10.06.2013г.

5.Приемане на документи за свободните места до 11.06.2013г.

6. Записване на новоприетите ученици 12.06.2013г.

7. Обявяване на окончателен списък на записаните ученици  14.06.2013г.

8. При наличие на свободни места документи се приемат до 09.09.2013г.

 

III. Необходими документи:

  1. Заявление по образец.   Заявление за записване 1 клас

  2. Удостоверение за завършена ПГ (оригинал) за 1 клас.

  3. Копие от удостоверение за раждане (за записване в Подготвителна група)

IV. Критерии за записване на ученици

  1. Деца които имата братя или сестри в 10 СОУ.

  2. Деца на учители и служители на училището.

  3. Деца завършили ПГ в 10 СОУ.

  4. По местоживеене.

V.  Родителски срещи.

  1.  Обща на 20.06.2013г. от 18:00ч.

    1. По паралелки 10.09.2013г. от 18:00ч.

 

Разпределението по паралелки на учениците за 1 клас ще се извърши на случаен принцип от комисията по приема.

Графикът на дейностите е поставен на главния вход на училището и на информационното табло за родители.

При промяна на нормативната уредба за прием в 1 клас Педагогическия съвет запазва правото си да преразгледа решенията си.