ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

На основание чл. 23 от Устава, Управителния съвет на „Училищно настоятелство „Успех“ при 10. СУ „Теодор Траянов“, свиква Общо събрание на 30.04.2019 г. /вторник/ от 18:00 ч. в София, в сградата на 10. СУ „Т. Траянов“ на ул. „Методи Андонов“ № 1 – II етаж, учителска стая, при следния Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на настоятелството до 01.01.2019 г.
  2. Приемане и освобождаване на членове на сдружението.
  3. Избор на нов управителен съвет.
  4. Разни.

Ако към 18:30 ч. няма необходимия кворум за провеждане на събранието, то се отлага с един час и ще се проведе на същата дата от 19:00 ч. на посочения адрес колкото и членове се съберат. Приетите решения на това събрание са задължителни за всички членове на сдружението.

 

Всеки член на Общото събрание може да представлява до трима други членове чрез индивидуално ПЪЛНОМОЩНО, собственоръчно подписано от Упълномощителят.

 

 

Дата 26.03.2019 г.                                                 От УС на настоятелството.

error: Content is protected !!