Обучения по проект BG05M20P001-2.010-0001

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

по Оперативна програма

“Наука и образование за интелигентен растеж”

На 01.12.2018 г. в 10. СУ „Теодор Траянов“ се проведоха обучения по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“  по  Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” на теми:

  1. „Управление на динамиката на урока и на педагогическата ситуация в класната стая“
  2. „Развиване на емоционалната интелигентност на учителя с цел предоставяне на емоционална подкрепа за повишаване на самооценката на ученика“

Бяха обучени 35 педагогически специалисти.

На всички участници в обучението е присъден по 1 квалификационен кредит.

error: Content is protected !!