Уважаеми родители,

На 29.04.2020 г. в сградата на 10. СУ „Теодор Траянов“ във фоайето (където се продават купони) ще се извърши раздаването на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се полагат на децата и учениците за времето на обучение от разстояние, при спазване на следния график:

  • 1300 – 1400 – за подготвителни групи
  • 1400 – 1800 – за начален етап (I-IV клас)

За целта е необходимо да посетите училището при спазване на епидемиологичните норми, определени от министъра на здравеопазването и да носите личен химикал.

Продуктите се получават от родители, настойници, родственици срещу представяне на ученическа карта или бележник за учениците от начален етап.

За децата от подготвителните групи документ за самоличност не е необходим, тъй като раздаването ще се осъществи в присъствието на класните ръководители.

 

 

 

Директор:    /п/

Нели Филипова

error: Content is protected !!