Национални програми

 • 1. Национална програма „Без свободен час“ – модул „Без свободен час в училище“. Цел на програмата: Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание от учениците чрез осигуряване на заместващи учители.
 • 2. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“:
  Цел на програмата: Да бъдат обучени можещи, знаещи и подготвени за добра бъдеща реализация ученици, развили качества и умения, необходими за динамичната и технологична среда на XXI век.
 • 3. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 • 4. Национална програма „ИКТ – Средства за електронен дневник”
 • 5. Национална програма „ИКТ – Средства за Интернет свързаност”
 • 6. Национална програма „ИКТ – Кандидатстване за средства за доизграждане на безжични локални мрежи (Wi-Fi)“
 • 7. Извънкласни дейности (клубове за занимания по интереси) съглaсно Наредба за приобщаващото образование
 • 8. Схеми „Училищен плод“ и “Училищно мляко“ към Държавен фонд „Земеделие“
 • 9. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“
 • 10. Национална програма „България – образователни маршрути“