„ЩЕ ПОСИПЯ ЕЛХАТА С ПРАШЕЦ ОТ МЕЧТИ, ЩЕ ОБВИЯ ГИРЛЯНДА… ИЗПЪСТРЕНА РАДОСТ“

Така направиха и учениците от 10.СУ „Теодор Траянов“, когато на 20.12.17 г. бяха домакини – по традиция – на Коледния базар.

 

 

 

Какво ли не бяха приготвили сръчните ръце на децата от ПГ и от начален етап, на техните майки и баби – изкусно изработени оригинални украшения за елхата, богато украсени сурвакници, ръчно майсторени картички.

 

 

 

Масите във фоайето на първия етаж едва побираха домашните погачи, кексове, баници – замесени с усърдие, любов, всеотдайност и усмивка. Отвсякъде „надничаха“ късметчета – опаковани с цветно въображение, посипани с „прашец от мечти“ и с намигване към този, който ги е избрал…

 

 

 

Учениците от X, XI и XII клас помагаха приятелски и умело в избора на малки и големи.

 

 

 

Празник на доброто, инициативата и творчеството! Светъл празник човешки!

 

 

 

Деца, родители, учители зарадваха и близките, и себе си с малки вълшебства, с красиво настроение. Подариха си гирлянд от „изпъстрена радост“.

Електронен дневник

Уважаеми родители,
10 СУ „Теодор Траянов“ има функциониращ електронен дневник.
Тези от Вас, които не са се регистрирали, могат да го направят на адрес https://www.shkolo.bg/registracia/.
За въпроси и съдействие се обръщайте към класните ръководители!

СЪОБЩЕНИЕ

Тържественото откриване на учебната 2017/2018 год. ще започне в 10:00 ч. на 15.09.2017 год. Учениците трябва да бъдат в училищния двор в 9:30 ч.

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Определения:

Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.

Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Задължение за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето:

Това задължение има всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, като това лице е длъжно незабавно да уведоми дирекция “Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи, т.е. достатъчно е алтернативното уведомяване и на една от тези институции. Това задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето, при постъпване на сигнал в Държавната агенция за закрила на детето, че дете се нуждае от закрила, председателят й го препраща незабавно в отдел “Закрила на детето” в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето за извършване на социално проучване и предприемане на мерки за закрила.

Действия на образователната институция при инцидент или проява на насилие между ученици и върху ученици

 1. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие:

1.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или друго травматично събитие.

 1. Приоритетна грижа за здравето на всички ученици, участници в инцидента или насилието.
  • Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, сигнализира незабавно медицинското лице в училище, за установяване нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска помощ. /Медицинското лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при нужда, след което описва състоянието, интервенцията и причината за нея в медицинския журнал/.
 2. Незабавно се сигнализира за случилото се:
  • директорът на образователната институция и класният ръководител;
  • родителите /настойниците, попечителите, други лица, при които детето е настанено като мярка за закрила на детето/ на учениците – пострадали от насилие или инцидент и тези, които са упражнили такъв.
  • Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Компетентна да предприеме мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на детето, това е адресът, на който детето пребивава. В случай на по-голяма оперативност и спешност може да се сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на училището по телефон, факс, електронна поща /данни за телефони, факс, електронна поща на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна са поместени на сайта на Агенцията за социално подпомагане /asp.government.bg/. До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и писмено до ДСП.
  • При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на насилие може да се подаде на Националната телефонна линия за деца 116 111 към Държавната агенция за закрила на детето, която е с национално покритие, денонощна и безплатна. Сигнал може да бъде подаден до Държавната агенция за закрила на детето и устно на телефон /централа/ 02/933 90 10, 02/933 90 11, факс 02/980 24 15, по електронна поща на e-mail: sacp.government.bg, в звеното за административно обслужване – приемна, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2. Данни за териториалните поделения на Държавната агенция за закрила на детето, до които може да се подаде сигнал, са налични на официалната електронна страница sacp.government.bg.
  • Органите на МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен работник/
 3. При нужда от Кризисна интервенция: В случай на травматично /кризисно/ събитие, настъпило за група ученици, вследствие на участие или присъствие на инцидента или упражнено насилие, водещо до риск от увреждане на физическото или психическо здраве, е възможно да се сезира Държавната агенция за закрила на детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция. Данни за телефони, факс и електронен адрес на Агенцията са налични в сайта на ДАЗД /посочени и в т. 3.4/. Кризисна интервенция може да се осъществи и от Министерството на образованието и науката – от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, както и от психолози, работещи в социални услуги на територията на населеното място, в което е ситуирано училището, с активното действие и съдействие на дирекция „Социално подпомагане“, в качеството й на орган за закрила на детето на местно ниво.
 4. Регистрация на инцидента или проявата на насилие: В тези случаи от страна на училищното ръководство се предприемат приоритетни и спешни мерки в грижа за здравето на ученика/учениците и сигнализиране на заинтересованите страни – родители, директор на училище, дирекция „Социално подпомагане“, след което случаят се регистрира в Регистър, създаден във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз. Обособява се досие, в което се прилагат писмените обяснения на служители, очевидци на случилото се, опис на хронологично предприетите действия и постигнати резултати в опазване на физическото и психическо здраве на децата – участници в инцидента и/или проявата на насилие. В случай на насилие задължително се предприемат и действия по разработения алгоритъм към Механизма за противодействие на училищния тормоз.
 5. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от страна на служител в образователната институция – директорът на образователната институция предприема незабавни действия за проверка на фактите и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за резултатите, който представя на вниманието на началника на съответното регионално управление на образованието и на органите на МВР.
 6. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инициденти и прояви на насилие – задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на заседение на екипа, създадан във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз във всяка образователна институция, с участието на социални работници от отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за анализ на случилото се и причините, които са го породили, както и планиране на мерки и действия, изпълнението на които ще доведат до трайно намаляване на случаите на насилие между деца, ученици и върху тях, и до снижаване на броя на инцидентите.
 7. Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за подкрепа на екипа за справяне със създалата се ситуация и минимизиране на рисковете, както и предотвратяване на ескалиране на напрежението. Информация за доставчиците на социални услуги може да бъде получена от официалната електронна страница на ДАЗД /секция „Лицензиране“ – подменю „Регистри“ – „Регистър на издадените лицензи“, или на посочения в т. 3.4. телефон за връзка, както и от отделите за закрила на детето, за наличните социални услуги на територията на всяка община.

 

 

 

 

 

Списък с учебници

Списък с учебници – 9 клас

Задължителна подготовка – учебната 2017/2018 година

 

Предмет Автори Издателство
1. Български език Татяна Ангелова,

Петя Костадинова,

Анета Кичукова

„Просвета“
2. Литература Виолета Герджикова, Аделина Ангушева, Маргарет Димитрова „Просвета“
3. Английски език Gateway A2 Student’s Book „MacMillan“
4. Руски език Горизонт – 1 „Велес“
5. Математика Чавдар Лозанов,

Теодоси Витанов,

Петър Недевски

„Анубис“
6. Информационни технологии Ивайло Иванов „Нова звезда“
7. История и цивилизация проф. Андрей Пантев

и колектив

„Просвета“
8. География и икономика Нено Димов,

Люсила Цанкова,

Емилия Лазарова

„Просвета“
9. Биология и здравно образование Доц. М. Шишиньова,

Р. Димков,

М. Оджакова,

Ир. Враджалиева,

Л. Банчева

„Анубис“
10. Химия и опазване на околната среда Павлова „Педагог 6“
11. Физика и астрономия Максим Максимов,

Г. Христакудис

„Булвест 2000“
12. Психология и логика Психология – Столя Стоицева

Логика – Ана Бешкова, Лидия Лазарова

„Просвета“

 

„Просвета“

13. Изобразително изкуство Драган Немцов,

Чавдар Попов

„Булвест 2000“

 

Списък с учебници – 10 клас

Задължителна подготовка – учебната 2017/2018 година

 

Предмет Автори Издателство
1. Български език Татяна Ангелова,

Петя Костадинова,

Анета Кичукова

„Просвета“
2. Литература Александър Шурбанов, Николай Звезданов, Николай Чернокожев „Просвета“
3. Английски език New Headway, Pre-Intermediate, 4-th edition „Oxford UP“
4. Руски език Горизонт – 3 „Велес“
5. Математика Чавдар Лозанов,

Теодоси Витанов,

Петър Недевски

„Анубис“
6. Информационни технологии Ивайло Иванов „Нова звезда“
7. История и цивилизация Христина Мирчева

и колектив

„Анубис“
8. География и икономика Нено Димов,

Люсила Цанкова,

Емилия Лазарова,

Христо Ганев

„Просвета“
9. Биология и здравно образование Доц. М. Шишиньова,

Р. Димков,

М. Оджакова,

Ир. Враджалиева,

Л. Банчева

„Анубис“
10. Химия и опазване на околната среда Георги Нейков,

Стефан Караиванов

„Булвест 2000“
11. Физика и астрономия Максим Максимов,

Г. Христакудис

„Булвест 2000“
12. Етика и право Сергей Герджиков „Екстрем“
13. Изобразително изкуство Драган Немцов,

Чавдар Попов

„Булвест 2000“

 

 

Списък с учебници – 11 клас

Задължителна подготовка – учебната 2017/2018 година

 

 

Предмет Автори Издателство
1. Български език Татяна Ангелова,

Петя Костадинова,

Анета Кичукова

„Просвета“
2. Литература Инна Пелева,

Албена Хранова

„Просвета“
3. Английски език Gateway B1 Student’s Book „MacMillan“
4. Математика Чавдар Лозанов,

Теодоси Витанов,

Петър Недевски

„Анубис“
5. Информационни технологии Петя Чолакова,

Мариана Дербатова

„Просвета“
6. История и цивилизация проф. Васил Гюзелев

и колектив

„Просвета“
7. География и икономика Нено Димов,

Петър Стоянов,

Христо Ганев,

Златка Пиронкова,

Емилия Лазарова

„Просвета“
8. Физика и астрономия Максим Максимов,

Г. Христакудис

учебник от 10-ти клас

„Булвест 2000“
9. Философия Иван Колев „Просвета“
10. Изобразително изкуство Драган Немцов,

Чавдар Попов,

Румен Захариев

„Булвест 2000“

 

 

Списък с учебници – 12 клас

Задължителна подготовка – учебната 2017/2018 година

 

 

Предмет Автори Издателство
1. Български език Татяна Ангелова,

Петя Костадинова,

Анета Кичукова

„Просвета“
2. Литература Инна Пелева,

Албена Хранова

„Просвета“
3. Английски език New Headway, Pre-Intermediate, 4-th edition „Oxford UP“
4. Математика Чавдар Лозанов,

Теодоси Витанов,

Петър Недевски

„Анубис“
5. Информационни технологии Електронен учебник Електронен учебник
6. История и цивилизация Александър Кертин „Просвета“
8. Физика и астрономия Максим Максимов,

Г. Христакудис

учебник от 10-ти клас

„Булвест 2000“
9. Свят и личност Майя Грекова „Просвета“
10. Изобразително изкуство Драган Немцов,

Чавдар Попов,

Румен Захариев

„Булвест 2000“